haj Tour - Makkah
LABBAIK ALLAHUMA LABBAIK, LABBAIK-LA-SHARIKA LAKA LABBAIK, INNAL HAMDA, VAN NEMATA, LAKA VAL MULK, LA SHARIKA LAK
haj Tour - Madina
LABBAIK ALLAHUMA LABBAIK, LABBAIK-LA-SHARIKA LAKA LABBAIK, INNAL HAMDA, VAN NEMATA, LAKA VAL MULK, LA SHARIKA LAK
haj Tour - Makkah
LABBAIK ALLAHUMA LABBAIK, LABBAIK-LA-SHARIKA LAKA LABBAIK, INNAL HAMDA, VAN NEMATA, LAKA VAL MULK, LA SHARIKA LAK
haj Tour - Madina
LABBAIK ALLAHUMA LABBAIK, LABBAIK-LA-SHARIKA LAKA LABBAIK, INNAL HAMDA, VAN NEMATA, LAKA VAL MULK, LA SHARIKA LAK

 

Marshal Travels Gallery